Samenwerking met kinderdagverblijf de Dassenburcht

Wij bundelen vanaf 1 februari 2012 onze krachten!

Marjon Kwant en Letty Hulzebosch vormen de directie van kinderdagverblijf de Dassenburcht. Marjon en Letty leerden logopediste Marjoleine Huitema kennen via een gezamenlijke cliënt. Als snel werd duidelijk dat de dames dezelfde visie hadden op het bieden van zorg richting het jonge kind. De taal- en spraakontwikkeling heeft de volle aandacht binnen de Dassenburcht. Marjon weet vanuit een eerdere functie (intern begeleider/leerkracht jonge risico kinderen) hoe waardevol de adviezen van een logopedist kunnen zijn. “Van de logopedist, die op dezelfde school werkte als ik destijds, heb ik zoveel geleerd over de taalontwikkeling van jonge kinderen” vertelt ze enthousiast. Maar ook bij het begeleiden van baby’s die niet overgaan tot het eten van vast voedsel is de kennis
van de logopedist erg belangrijk, weet Letty, voorheen werkzaam in de kraamzorg. Ze vertelt: “De eerste cursus die Logopedisch Spectrum Nederland verzorgde voor onze pedagogisch medewerkers met als onderwerp ‘eetproblemen bij baby’s en jonge kinderen’ leverde al meteen heel bruikbare adviezen op. Zo zijn we bijvoorbeeld sinds die tijd alerter op het tijdig aanbieden van het drinken uit een rietje, zodat de mondmotoriek van de kinderen wordt gestimuleerd. Deze adviezen zijn ook gelijk gedeeld met de ouders, die bij ons een belangrijke rol hebben als opvoeder.”

Voorstellen Logopedisch Spectrum Nederland
Marjoleine Huitema is praktijkhouder van Logopedisch Spectrum Nederland. Ze is sinds 1999 logopedist. Samen met 10 collega’s vormt zij het team van Logopedisch Spectrum Oost. In regio West werken nog eens 17 logopedisten. Naast de allround logopedie is Marjoleine extra geschoold op het gebied van dyslexie, Down Syndroom, sensorische integratie en pre verbale logopedie. Het voordeel van een groot team is de enorme kennis die aanwezig is. Zo is/zijn er een stottertherapeut, meerdere pre verbaal logopedisten, dyslexiespecialisten, Hanen-therapeut, PROMP therapeuten, Sensorisch Integratie therapeut, orthopedagoog en OMFT specialisten in het team vertegenwoordigd. De logopedisten komen per regio om de zes weken bij elkaar in een kwaliteitskring. Alle logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om ingeschreven te blijven is her registratie om de vijf jaar noodzakelijk. Binnen Logopedisch Spectrum Nederland zijn 4 teamleiders werkzaam die continu de kwaliteit van de behandelingen, de vakinhoudelijke ontwikkeling, de verslaglegging en de dossiervorming bewaken. Naast het aansturen van haar team, vindt Marjoleine het ontzettend leuk om haar kennis te delen via bijvoorbeeld informatie bijeenkomsten, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en het werken met kinderen in de logopediepraktijk.

Voorstellen Kinderdagverblijf de Dassenburcht
Kinderdagverblijf de Dassenburcht is een snel groeiende organisatie met locaties in Ane, Gramsbergen, De Krim en Hardenberg. Er wordt op de locaties gewerkt met vaste groepen voor de kinderen en leidsters. Op dit moment werken er 20 leidsters op de vier locaties. Elke locatie valt onder de verantwoordelijkheid van een teamleider. Het concept van de Dassenburcht is uniek in Nederland. We bieden 110 flexibele kindplekken aan in de gemeente Hardenberg. Ouders betalen alleen voor de afgenomen uren, het zogenaamde “uurtje – factuurtje”.

Het team van de Dassenburcht is regelmatig bezig met scholing, zowel intern als extern. Hierdoor blijven kennis en vaardigheden op peil. De samenwerking met de logopedisten sluit hier perfect bij aan.

Zowel Letty als Marjon ervaren naast de dagelijkse zaken rondom de organisatie, het werken op de groep nog steeds als een plezierig moment .”Op dat moment weet je weer waarvoor je alles doet”. Ze zijn dan ook regelmatig op de locaties te vinden om zo bij te springen, maar ook om te coachen en te ondersteunen richting de teams. Op deze manier wordt de kwaliteit binnen het kinderdagverblijf gewaarborgd.

Waarom en hoe samenwerken?
De woorden kwaliteit en verantwoordelijkheid zijn woorden die de Dassenburcht en Logopedisch Spectrum Nederland met elkaar verbinden. Beide organisaties streven naar kwaliteit en voelen verantwoordelijkheid voor de zorg die geboden wordt.

Vroegtijdig signaleren!
Het plan is om komend jaar een structurele samenwerking te ontwikkelen. Een samenwerking die al voorzichtig is gestart, maar die nu naar buiten wordt gebracht en waar een concreet plan voor is opgesteld. Hierin zijn scholing van de leidsters, observaties in de groepen, voorlichting aan ouders en het verspreiden van informatiemateriaal onder leidsters en ouders opgenomen. In eerste instantie richten wij ons op de leeftijdsgroep 0-4 jarige. De samenwerking moet ervoor zorgen dat kinderen met bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis eerder worden gesignaleerd.

Tijdig signaleren van taalontwikkelingsstoornissen is van cruciaal belang. Taal speelt een grote rol bij het organiseren van waarnemingen, bij het richten van gedachten, bij het controleren van handelingen, bij het helpen onthouden en bij het omzetten van emoties (Van der Ploeg et al., 2007). Daarnaast is bekend dat vroege verstoringen van de taalontwikkeling voorlopers kunnen zijn van latere taal- en leerstoornissen. Verder heeft een achterstand in de taalontwikkeling daadwerkelijke gevolgen voor het gedrag en de kwaliteit van het leven van het kind (Van Agt en De Koning, 2005). Het is een groot probleem: naar schatting 5 % van alle peuters en kleuters in Nederland heeft problemen met hun taal (Reep-van den Bergh et al., 1998). Bron: RIVM-rapport 295001006/2009, door S. Postma

Belangrijk om te weten voor ouders is dat de observaties in de groep (zoals hierboven genoemd) zijn bedoeld om het handelen van de leidster in kaart te brengen: wat zijn de sterke punten van de leidster en waar liggen de verbeterpunten?

Op verzoek van de ouder(s) kan een kind op de groep worden geobserveerd door een logopedist. Alle betrokken disciplines ontvangen, na goedkeuring van de ouder(s) een verslag van de observatie. Wanneer het kind uiteindelijk logopedische behandeling krijgt, zullen alle betrokkenen, na toestemming van de ouder(s), ieder half jaar een verslag ontvangen.

Ook zal er aandacht worden besteedt aan de samenwerking met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld: het Consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisarts, de kinderfysiotherapeut, de kinderergotherapeut, een kinderdiëtist, een orthopedagoog en de basisschool. “We zijn van plan om een netwerk te realiseren, waarin de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd”, zegt Marjoleine Huitema. Het zou jammer zijn als de samenwerking alleen maar plaatsvindt tussen het kinderdagverblijf en de logopediepraktijk. Voor de zomer van 2012 zal in kaart worden gebracht waar de behoefte aan en knelpunten binnen de samenwerking precies liggen binnen de gemeente Hardenberg.

Scholing van de leidsters
De scholing van de leidsters zal per kwartaal plaatsvinden met als doel:

  • De kennis op het gebied van stotteren, de spraak-, taal- en eetontwikkeling bij normaal ontwikkelende kinderen van 0-4 jaar vergroten.
  • De kennis op het gebied van stotteren, de spraak-, taal- en eetontwikkeling bij kinderen van 0-4 jaar met een afwijkende ontwikkeling (b.v. syndroom van Down) vergroten.

Hierdoor zullen de leidsters de (afwijkende) spraak-taalontwikkeling effectiever leren stimuleren, een afwijkende ontwikkeling signaleren
en verantwoord om kunnen gaan met kinderen die (ernstig) stotteren. Een enorme winst voor de kinderen. Ook zullen de kinderen nog beter worden voorbereid op de basisschool, wat de verdere schoolloopbaan ten goede zal komen.

  • Door het vergroten van de kennis van de leidsters zal het handelen van de leidsters meer kind volgend en ontwikkeling stimulerend worden.

Informatie materiaal
Informatiemateriaal over stotteren, de spraak-, taal- en de eetontwikkeling zal op iedere locatie van de Dassenburcht aanwezig zijn. Ook zullen er logopedische checklisten en richtlijnen worden overhandigd aan de leidsters.

Voor meer informatie: www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl en www.logopedischspectrum.nl

Terug naar boven